Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu elegante.sk

Predávajúci a kupujúci

Predávajúci je spoločnosť Ekopery, s.r.o., so sídlom 029 56 Zákamenné 680, Slovenská republika, IČO: 36383040, DIČ: 2020129276, IČ DPH: SK 2020129276. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 11385/L oddiel s.r.o. Číslo účtu pre bezhotovostné platby 0320353104/0900. Zodpovedný vedúci: Ing. Milan Rypák, milanrypak@gmail.com. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139.
Spoločnosť Ekopery, s.r.o. je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.elegante.sk.
Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“).
Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane kupujúceho pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
Kupujúcim sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.
Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za kupujúceho.
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.elegante.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail či fax odoslaný na adresu predávajúceho.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Objednávku môže kupujúci uskutočniť viacerými spôsobmi.
Kupujúci potvrdením elektronickej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Objednanie tovaru jednoducho a pohodlne, nonstop 24 hodín, 7 dní v týždni – prostredníctvom nákupného košíka.
Kupujúci si môže tovar vložiť do nákupného košíka v internetovom obchode, prípadne zaslať e-mail s jeho požiadavkou predávajúcemu.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v elektronickej objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar vyhovujúci normám Slovenskej republiky a Európskej Únie. Podmienkou pre naplnenie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, uvedených v objednávkovom (elektronickom) formulári.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru.
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany výrobcu, či distribútora, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, ak výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom čase.

Potvrdenie objednávky

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetu, je prijatá v momente potvrdenia objednávky v internetovom obchode kupujúcim.
Objednávka, ktorú kupujúci zašle e-mailom je prijatá najneskôr do 17:00 nasledujúci pracovný deň, po jej odoslaní kupujúcim.
Potvrdenie objednávky zašle predávajúci e-mailom na adresu kupujúceho.
V prípade nejasností predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní.
Presný deň expedície a približný deň dodania tovaru bude kupujúcemu oznámený e-mailom. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť., balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)
Cena za dodanie tovaru je uvedená v objednávke.
Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom kuriérskej služby UPS, prípadne osobný odber v sídle predávajúceho.
Aktuálne sadzby za dodanie tovaru sú uvedené aj na úvodnej stránke internetového obchodu elegante.sk.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na použitie výrobku a záručný list (v niektorých prípadoch sa za záručný list považuje len faktúra – daňový doklad). Faktúra - daňový doklad - je zasielaný spolu s tovarom.
Doba expedície objednávky sa obvykle pohybuje medzi 2 – 14timi pracovnými dňami, pokiaľ nie je priamo pri produkte uvedené inak a v závislosti od skladových zásob, resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. V prípade predĺženia doby dodania tovaru o tejto skutočnosti predávajúci upovedomí kupujúceho písomne alebo telefonicky.
Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky sú poistené a dopravca prepravná spoločnosti ručí za tovar.
V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí kupujúci, predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tohto tovaru.
Pokiaľ si kupujúci vyberie ako spôsob dodania tovaru „Dobierka“, je povinný túto zásielku prevziať.
V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť. balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)
Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť.
Ak kupujúci si tovar neprevezme, pričom mu bolo zaslané od predávajúceho avízo o odoslaní balíka s jeho číslom a kontaktom na prepravnú spoločnosť (sms alebo e-mailom), potom predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci bude kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné, prípadne za plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho, či nedodaním telefónneho čísla.

Platobné podmienky

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci takým spôsobom, ktorý si zvolil pri odoslaní objednávky.
Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.elegante.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.
V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
Platba vopred – faktúra. Úhrada na základe faktúry, ktorú kupujúci obdrží od predávajúceho e-mailom najneskôr nasledovný pracovný deň po odoslaní objednávky. Pri úhrade je dôležité uviesť ako variabilný symbol číslo faktúry, inak nebude možné objednávku vybaviť načas.
Dobierka – za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby. Spôsob úhrady dobierkou je možný len pri objednávkach v celkovej hodnote do 149,-EUR vrátane DPH.
Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru.

Storno objednávky

Každú objednávku má kupujúci možnosť bezplatne zrušiť písomne (e-mailom alebo faxom), do 12 hodín od jej potvrdenia a to bez udania dôvodu. Je potrebné uviesť číslo objednávky, meno kupujúceho, e-mail, či faxové číslo a popis objednaného tovaru či služby.
V prípade stornovania vyexpedovanej či vyfakturovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovného, balného v plnej, preukázateľnej výške). Oznámenie o vyexpedovaní objednávky obdrží kupujúci e-mailom alebo sms.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Vrátenie tovaru

V súlade so Zákonom o ochrane kupujúcia pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.), môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom stave, spolu s vyplneným tlačivom na adresu predávajúceho spolu s dokladom o kúpe, záručným listom (ak bol súčasťou dodávky), v originálnom balení, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. V prípade vrátenia prostredníctvom kuriérskej služby je povinný kupujúci zásielku poistiť poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Vrátenie tovaru nemôže byť uskutočnené formou dobierky.
Ak kupujúci chce vrátiť tovar, je potrebné predávajúceho o tom vopred informovať, inak toto právo zaniká.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
V prípade vrátenia tovaru, bude kupujúcemu vrátená suma za tovar a to najneskôr do 15tich dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený v žiadosti o vrátenie peňazí. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri nákupe tovaru.
V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné a balné zdarma (hradí predávajúci), si predávajúci strhne z vrátenej čiastky skutočné náklady na zaslanie tovaru z ceny vráteného tovaru.
Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na daný výrobok zľavu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Reklamácie a záruka

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese elegante.sk@gmail.com alebo osobne v mieste podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúciom.
Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho ako doporučený list alebo balík, prípadne kuriérskou službou (nie na dobierku).
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude kupujúciovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
V prípade, že si kupujúci pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú kupujúciom. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať elektronickou poštou na adrese: elegante.sk@gmail.com.
Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením OP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
V prípade, že si kupujúci vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje kupujúceho potrebné na doručenie tovaru jednej z nasledujúcich kuriérskych spoločností: Slovak Parcel Service, s.r.o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 329 217 alebo TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923.
Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje kupujúceho potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559).
Kupujúci môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese elegante.sk@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúciom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
Naša spoločnosť využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.elegante.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznemanávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.elegante.sk. Informácie o pohybe zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Cena je vždy potvrdená v potvrdzujúcom e-maily o obdržaní objednávky a táto je záväzná.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.elegante.sk
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.12.2013.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.